Persoonsvolgend budget (PVB)

Het persoonsvolgend budget (PVB) is een budget waarmee meerderjarige personen met een handicap zorg en ondersteuning kunnen inkopen binnen hun eigen netwerk, bij vrijwilligers, individuele begeleiders, professionele zorgverleners en bij vergunde zorgaanbieders. De hoogte van het budget hangt af van de noden en vragen. 

Voor wie?

Het persoonsvolgend budget is er voor personen met een beperking die intensieve of frequente handicapspecifieke ondersteuning nodig hebben. Vanaf 17 jaar kan je een PVB aanvragen. Om in aanmerking te komen moet je meerderjarig zijn en voldoen aan enkele voorwaarden:

 • Je moet door het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap (VAPH) erkend zijn als een persoon met een beperking.
 • Je moet jonger zijn dan 65 jaar op het moment dat je de eerste keer ondersteuning vraagt aan het VAPH.
 • Je moet wonen of verblijven in Vlaanderen of in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

Het persoonsvolgend budget kan niet gecombineerd worden met rechtstreeks toegankelijke hulp (RTH) of het basisondersteuningsbudget (BOB)

Drie vormen

Het PVB bestaat uit drie mogelijke vormen:

 1. Een cashbudget: je ontvangt van het VAPH zelf een bedrag waarmee je jouw ondersteuning zelf organiseert en betaalt bv. aanwerving van een assistent, inkopen van diensten …
 2. Een vouchersysteem: het VAPH zal de diensten rechtstreeks vergoeden. Je moet het budget dus niet zelf beheren.
 3. Een combinatie van een cashbudget met een vouchersysteem: je ontvangt een deel van je bedrag zelf. Hiermee organiseer je zelf jouw ondersteuning. Een deel van het budget zal rechtstreeks via het VAPH aan de erkende diensten vergoed worden.

Hoe een aanvraag indienen?

STAP 1: om toegang tot het PVB te krijgen gelden volgende voorwaarden:

 • Je hebt een erkenning van het VAPH voor je beperking.
 • Je beschikt over een ondersteuningsplan dat door het VAPH wordt goedgekeurd.
 • Je zorgvraag gaat over ondersteuning die de duur, intensiteit en frequentie van rechstreeks toegankelijke hulp (RTH) overstijgt.
 • De inschaling gebeurt op basis van het zorgzwaarte-instrument.

STAP 2: beoordeling van je aanvraag

Op basis van de ingediende documenten wordt jouw vraag beoordeeld door de Provinciale Evaluatiecommissie (PEC) en de Regionale Prioriteitencommissie (RPC). De PEC bepaalt of je erkend kan worden als persoon met een handicap. Het RPC zal bepalen met welke prioriteit je het budget zal toegekend krijgen. Je krijgt de kans om bij die beoordeling aanwezig te zijn om je dossier toe te lichten. Je kan je ook steeds laten bijstaan of laten vertegenwoordigen door een persoon of een organisatie naar keuze.

STAP 3: voorlopige beslissing

Op basis van de beoordeling ontvang je een brief met daarin een voorlopige beslissing over:

 • of je voldoet aan de voorwaarden om in aanmerking te komen voor een persoonsvolgend budget
 • jouw erkenning als persoon met een handicap
 • de toegewezen budgetcategorie
 • jouw prioriteitengroep

STAP 4 (indien nodig): heroverweging

Als je niet akkoord gaat met de voorlopige beslissing kan je uiterlijk 30 dagen na kennisname van de voorlopige beslissing in heroverweging gaan. Dit betekent dat je aan het VAPH vraagt om jouw aanvraag opnieuw te onderzoeken. Een aparte commissie, de Heroverwegingscommissie (HOC), zal dan jouw aanvraag opnieuw onderzoeken. Het VAPH deelt je nadat de HOC zijn advies heeft overgemaakt de definitieve beslissing mee. Indien je niet akkoord bent met deze beslissing heb je 3 maanden de tijd om beroep aan te tekenen bij de Arbeidsrechtbank van het gerechtelijk arrondissement van jouw woonplaats.

Lees meer over PVF, BOB en PVB op de website van het VAPH

 

 

 

 

 

1083