GIO – Globale Individuele Ondersteuning

Globale individuele ondersteuning (GIO)

Voor wie?

Met Globale Individuele Ondersteuning zetten we specifiek in op jonge kinderen met (een vermoeden van) een beperking tot en met het eerste leerjaar die tot de doelgroep van Resonans behoren.

Globale Individuele Ondersteuning ondersteunt bij overgangsmomenten:

 • de eerste stap naar de kinderopvang
 • de overgang van de kinderopvang of de thuissituatie naar de kleuterklas
 • van de kleuterklas naar de lagere school
 • van school naar de buitenschoolse opvang

Dit gaat om kinderen tussen 0 en 7 jaar met:

 • een vertraagde ontwikkeling
 • een mentale, motorische of meervoudige beperking
 • een gedrags- en/of emotionele stoornis
 • een voedingsprobleem kaderend in een syndroom of ontwikkelingsstoornis
 • een gehoorprobleem (doof/slechthorend) of spraak/taalontwikkelingsstoornis. Dit in samenwerking met thuisbegeleiding van Koninklijk Instituut Woluwe)

 

“Toen Tom startte in mijn instapklasje, zag ik dat niet alles op dezelfde manier verliep als bij zijn leeftijdsgenootjes. De GIO-begeleidster kwam in de klas meekijken en samen zochten we naar een manier om hem meer te betrekken bij het klasgebeuren. Daarna hadden we meer zicht op wat Tom nodig heeft om in dit klasje te kunnen meedraaien” (juf Sandra)

Wat doen we?

GIO biedt laagdrempelige en kortdurende hulp (max 30u) aan in de gewone kinderopvang of de school van uw kind, zodat kinderen met en zonder specifieke zorgbehoeften samen kunnen spelen, leren, vriendschappen sluiten…

Deze vorm van ondersteuning werkte het VAPH uit in samenwerking met Kind & Gezin en het departement Onderwijs.

Onze GIO-begeleiders hebben jarenlange ervaring in de thuisbegeleiding van jonge kinderen met een (vermoeden van een) beperking.  Zij zijn met deze ervaring en met hun voorkennis goed geplaatst om met ouders én de inclusieve context te kijken naar wat nodig is om het inclusief traject te ondersteunen en vooruit te helpen.

De ondersteuning richt zich op de specifieke noden van het kind met een (vermoeden van een) beperking.  Domeinen waarop de noden zich bevinden kunnen zijn: eten, slapen, structuur, voorspelbaarheid, zindelijkheid, sociale vaardigheden, gedrags- en emotionele problemen, werkhouding,… .

Dit kan bijvoorbeeld gaan om:

 • uitdenken van structuur of specifieke aanpassingen om de voorspelbaarheid groter te maken
 • ondersteunen bij sociale vaardigheden of gedrags- en emotionele problemen
 • mee denken over, praktisch uitwerken of uitproberen van oplossingen voor knelpunten zoals aandacht/concentratie/werkhouding, zindelijkheid, problemen met eten en slapen,…

Om die ondersteuning te realiseren, is afstemming én samenwerking nodig tussen de verschillende actoren (de inclusieve context): de kinderopvang, het Centrum voor Inclusieve Kinderopvang, het ondersteuningsnetwerk (het vroegere GON), de school, het CLB, de ouders, de GIO-begeleider vanuit Resonans en ev. andere betrokken zorgpartners rondom het kind (therapeut, thuisbegeleiding,…). Samen bespreken jullie de nood aan ondersteuning in de opvang of in de klas. Die ondersteuning sluit aan op eventueel reeds aanwezige hulp.

Als ouder beslist u zelf of u Globale Individuele Ondersteuning aanvraagt voor uw kind, bij de zorgaanbieders die dat aanbieden. De opvang of school van uw kind kan u daarbij ondersteunen. U wordt betrokken bij de manier waarop Globale Individuele Ondersteuning in de school of kinderopvang wordt ingezet.

 

Toen de ouders van Lia haar aanmeldden om te starten in onze kribbe, vertelden ze dat ze veel moeite had met inslapen en eten. Na enkele weken merkten we dat ze ook wat trager ontwikkelde dan haar leeftijdsgenoten. We schakelden GIO-begeleiding in om mee te zoeken naar mogelijke aanpassingen.” (Begeleidster An)

Doel?

GIO heeft als doel de participatie van jonge kinderen met (een vermoeden van) een beperking in inclusieve contexten (kinderopvang en onderwijs) te bevorderen en te versterken. De ondersteuning richt zich enerzijds op het kind met (een vermoeden van) een ontwikkelingsstoornis (praktische ondersteuning) en anderzijds op de verzorgers/leerkrachten (begeleiden in en ondersteunen bij het tot stand brengen van een aangepaste (leer-)omgeving).

Deze inzichten brengen we over, in de hoop dat de inclusieve context van het kind op lange termijn verder kan werken met de handvaten die ze tijdens dit GIO traject aangereikt krijgen.

 

“Telkens Sam terugkwam van de buitenschoolse opvang, was hij verdrietig. Hij vertelde dat hij last had van de drukte, kindjes pestten hem en hij kreeg weinig gehoor bij de begeleiding. Hij vond ook nergens een plekje waar hij tot rust kon komen. Via het CLB van de school kreeg ik een folder van GIO. We schakelden hun hulp in. Zij gingen ter plaatse en zochten samen met Sam en de begeleiding uit wat hij nodig had om zich meer op zijn gemak te voelen.” (papa van Sam)

 

Praktisch

GIO wordt volledig gesubsidieerd (VAPH) en is kosteloos voor de ouders en de inclusieve context.

Aanmelding gebeurt door de ouders, al dan niet in samenwerking met de inclusieve context.  Opstarten van een GIO-traject kan enkel als ouders én inclusieve context toestemming geven en elke partij akkoord is over het doel van het traject. Dit leggen we vast in de engagementsverklaring en het handelingsplan.

Binnen Resonans bieden we trajecten aan in blokken van 3 à 4 uur.  Elk traject bestaat uit max.30u (= max.10 afspraken) gedurende max. 7 maanden.

Omwille van de lange wachtlijst, hebben we besloten om voorlopig geen nieuwe aanmeldingen toe te laten. Vanaf 1 februari 2021 kunnen ouders doorlopend terug contact opnemen om hun kind aan te melden. Vanaf het voorjaar 2021 zullen we jaarlijks de begeleidingen in 2 golven opstarten; de eerste in de loop van de maand april, de 2de in de loop van de maand oktober. In beide groepen zullen we kinderen begeleiden die een overgang maken in september van het lopende kalenderjaar. Kinderen die begeleiding nodig hebben in kribbes en naschoolse kinderopvang kunnen ook tussendoor, indien ruimte, opgestart worden. Bvb. een kind dat een overgang maakt in september 2021 kan opstarten in de golf van april 2021 of die van oktober 2021, afhankelijk van de aanmeldingsdatum en de beschikbare ruimte van de begeleiders. Lopende begeleidingen proberen we steeds af te ronden voordat we starten met de nieuwe golf. Begeleidingen zullen dus ongeveer 7 maanden duren.

Er wordt gewerkt binnen de regio Vlaams-Brabant en Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

De vraag naar GIO is vele malen groter dan het aanbod dat we kunnen bieden.  We kunnen dan ook vermoedelijk uitsluitend ingaan op de ondersteuningsvragen rondom overgangsmomenten of de aanloop daar naartoe.

 

“In de derde kleuterklas merkten we dat Amina geen aansluiting vond bij de klasgroep. Ook op de speelplaats zagen we haar vaak vanuit een hoekje toekijken of had ze ruzie met klasgenootjes. We wilden samen met haar en de klasgenootjes zoeken naar gemeenschappelijke interesses en haar stimuleren om op een goede   manier samen te spelen. We schakelden bij de start van het eerste leerjaar de hulp in van een GIO-begeleidster.” (juf Heleen)

 

Meer info

02/420 22 44

gio@resonansvzw.be

 Download onze folder GIO

10581